De heldige av oss får lov til å bli gamle. Med stadig mer fokus på pensjonsreformer og pensjonsalder er det naturlig at det blir styrkede krav til bedriftenes pensjonsordninger. Man kan ha forskjellige oppfatninger om hvordan de ansatte best kan sikres økonomisk etter hvert som de blir eldre og hvem som bør ta kostnaden for det. Gjeldende regelverk trådte i kraft fra årsskiftet med en overgangsperiode frem til 1. juli. Nå er alle arbeidsgivere forpliktet til å inkludere alle ansatte i tjenestepensjonsordningen. Alle skal med fra de passerer ett tusen kroner i lønn. Det er noen unntak for eiere og ansatte under 13 år. Men har bedriften tjenestepensjonsordning, skal i utgangspunktet alle med. Og følger ikke bedriften opp pålegg om OTP, kan det vanke bøter på 250 kroner dagen pr ansatt.

Ikke alle foretak er forpliktet til å ha pensjonsordning. Noen småbedrifter kan falle utenom kravene. Nedenfor ser du når plikt til tjenestepensjonsordning oppstår.

  • Foretaket har minst to ansatte med arbeidstid og lønn som utgjør 75% stilling på dem hver. Det er verdt å merke seg at foretaket er pliktig til tjenestepensjonsordning selv om begge de ansatte er eiere, dersom de begge har stillinger og lønn som utgjør 75% stilling. (Kilde: Sticos).
  • Foretaket har arbeidstaker uten eierinteresser som tilsvarer 75% stilling i lønn og arbeidstid. Samboer uten eierskap i 80% stilling kan med andre ord generere plikt til tjenestepensjonsordning.
  • Ansatte har arbeidstid og lønn som utgjør minst 20% stilling hver, og til sammen tilsvarer to årsverk.

Når man først har meldt inn den ansatte er det lett å glemme at det skal følges opp. Beløpet skal utgjøre minst 2% av hver enkelt ansatts grunnlag og det er derfor nødvendig å følge opp grunnlagene gjennom året, der hvor dette ikke fanges opp automatisk. Det forventes stadig mer automatisering på dette området, men foreløpig er det mange endringer som ikke blir registrert automatisk. Kostnaden ved å betale tjenestepensjon for ansatte som har sluttet, eller er permittert, kan bli vesentlig. I tillegg er det ingen selvfølge at man kan melde inn endringer tilbake i tid. Spesielt ikke når man har passert et årsskifte.

OTP innrapporteres via A-meldingen og er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Så dersom bedriften betaler for ansatte som har sluttet, tilkommer det 14,1% arbeidsgiveravgift på sluttsummen.

All lønn er i utgangspunktet grunnlag for beregning av tjenestepensjon. Det kan avtales unntak for enkelte variable ytelser, mens faste, avtalte bonuser alltid skal inkluderes ved beregningen.

Mange velger å øke den prosentvise satsen for tjenestepensjon for sine ansatte som en en bonus, eller en del av lønnsoppgjøret. Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over at det er grenser for hvor høy prosentsats som kan benyttes, før det oppstår en skatteplikt for de ansatte.