Ikke alle opplever at støtteordningene er enkle, oversiktlige, eller tilpasset små foretak. Men er du kvalifisert, bør du søke.

Den nye kompensasjonsordningen er noe endret i forhold til den som kom i mars 2020. Kompensasjonsordning 2 gjelder fra september og oktober 2020. Det er satt en absolutt frist for søknader.

Ordningen gjelder kun det som kan karakteriseres som levedyktige selskaper. For å få kompensasjon er det en forutsetning at foretaket har ansatte. Omsetningsfallet må være på minimum 30% og korona-relatert. Det er ikke anledning til skjønnsmessige vurderinger.

Dette er sjablongregler som kan oppleves firkantet og tidvis urettferdig av den enkelte. Hele ordningen er basert på nøkternhet og måtehold. Søknadsprosessen er automatisk. I likhet med mye annet under koronapandemien har det vært nødvendig å utarbeide krav og retningslinjer på kort tid med håp om å omfatte flest mulig. Tilpasninger til det enkelte foretaks situasjon vil man derfor kunne se lite av.

Enhver søknad må attesteres av regnskapsfører eller revisor før beløp utbetales.

Øvrige kriterier som må være innfridd før foretaket kan tildeles kompensasjon er:

  • Registrering i Foretaksregistret/Enhetsregistret.
  • Selskapet skal være skattepliktig til Norge.
  • Kostnadene må være faste og uunngåelige.
  • Alle forfalte skatter og avgifter må være betalt.
  • Regnskapet skal være periodisert, noe som betyr at større kostnader som gjelder et lengre tidsrom må fordeles utover året og ikke kan legges til grunn i sin helhet for èn periode.

For den som går igjennom ordningen og tilrettelegger for søknad kan det fremstå som stivbent og rigid. Slik er det også ment å være. Dette er krisehjelp til næringslivet. Det vil ikke erstatte alle tap fullt ut. Men blir å anse som et ekstra støtteben for dem som er kvalifisert. Det kan være fornuftig å justere ned forventningene før en søknadsprosess iverksettes, dersom foretaket er lite, driver hjemmefra , eller ikke kan dokumentere større omsetningssvikt.

De første dommene på feilutbetalinger gjennom den første kompensasjonsordningen har vært strenge. Å attestere er dermed  et omfattende arbeid. Det er ingen «vesentlighetsgrense». Saksbehandlingen etter søknad er minimal og søknaden må derfor være helt korrekt.

Det finnes flere kriterier. Om dere tenker at kompensasjonsordningen gjelder dere, henstiller vi til å ta kontakt. Vi vurderer dette for våre kunder på forespørsel. Kostnaden for vurderingen dekkes med 80 prosent, forutsatt at kriteriene for stønad innfris.  Maksimalt kan inntil kr 10 000 pr år dekkes for vurderingsprosessen.

I disse vanskelige tider er vår daglige leder tilgjengelig på telefon 99 63 99 45 også utenom ordinær kontortid. Ta kontakt om du trenger å drøfte litt rundt ditt foretaks situasjon.

Søknadsfristen er 14. mars. Vi ber alle som ønsker bistand med søknad til kompensasjonsordning 2 om å ta snarlig kontakt, da arbeidsmengden kan bli stor frem mot siste frist.

Kompensasjonsordning 2 håndteres nå av Brønnøysundregistrene.